ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)