ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအပေါ် ကတိက၀တ်ပြုမှု

 

စဉ် အမည် ကျင်းပသည့်ရက် ကာလ (ရက်) လုံ/နယ် စိုက်/မွေး သယံဇာတ/ ပတ်ဝန်းကျင် လမ်းပန်း/ လျှပ်စစ် စည်ပင်/ လူမှု စီမံ/ ဘဏ္ဍာ အစိုးရ ပေါင်း
မှ ထိ
အထူး(၁/၂၀၁၆)
ကတိက၀◌တ် ၂၅.၄.၂၀၁၆ ၂၅.၄.၂၀၁၆
(၂)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၃
ကတိက၀◌တ် ၂၀.၆.၂၀၁၆ ၂၁.၆.၂၀၁၆
(၃)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၇
ကတိက၀◌တ် ၆.၉.၂၀၁၆ ၇/၉/၂၀၁၆ ၁၀
(၄)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၃
ကတိက၀◌တ် ၂၂.၂.၂၀၁၇ ၂၇.၂.၂၀၁၇
(၅)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၄
ကတိက၀◌တ် ၃၀.၃.၂၀၁၇ ၃၁.၃.၂၀၁၇
(၆)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၀ ၁၇
ကတိက၀◌တ် ၃၀.၃.၂၀၁၇ ၂၁.၇.၂၀၁၇
(၇)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၆
ကတိက၀◌တ် ၂၉.၈.၂၀၁၇ ၃.၈.၂၀၁၇ ၁၁
(၈)ကြိမ်ပုံမှန် ၂၀
ကတိက၀◌တ် ၁၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ ၀.၅ ၁.၅
(၉)ကြိမ်ပုံမှန် ၂၁
ကတိက၀◌တ် ၂၉.၃.၂၀၈ ၃၀.၃.၂၀၁၈ ၁၀
(၁၀)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၆
၁၀ ကတိက၀◌တ် ၁၁.၀၆.၂၀၁၈ ၁၂.၀၆.၂၀၁၈
(၁၁)ကြိမ်ပုံမှန် ၂၄
၁၁ ကတိက၀◌တ် ၀၄.၁၀.၂၀၁၈ ၀၅.၁၀.၂၀၁၈ ၁၂
(၁၂)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၁ ၁၇
၁၂ ကတိက၀◌တ် ၀၅.၀၂.၂၀၁၉ ၁၆.၁၂.၂၀၁၉
(၁၃)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၆
၁၃ ကတိက၀◌တ် ၀၃.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁
(၁၄)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၆
၁၄ ကတိက၀◌တ် ၂၅.၀၆.၂၀၁၉
မေးခွန်းစုစုပေါင်း ၄၂ ၄၉ ၁၆ ၄၅ ၄၈ ၂၂ ၂၂၂
ကတိက၀တ်စုစုပေါင်း ၁၇ ၃၁ ၁၇.၅ ၂၉.၅ ၁၀၅
Kayah State Hluttaw