ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု

(၄) နှစ်တာကာလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် ကတိကဝတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ

(၆.၁၀.၂၀၁၆)မှ(၁၀.၃.၂၀၁၇)ထိ
(၂၆.၅.၂၀၁၇)မှ(၁၇.၇.၂၀၁၇)ထိ
(၅.၉.၂၀၁၇)မှ (၂၅.၆.၂၀၁၈)ထိ
(၂၂.၁၀.၂၀၁၈)မှ(၂၇.၂.၂၀၁၉)ထိ
(၂၅.၃.၂၀၁၉)မှ (၁၁.၄.၂၀၁၉)ထိ
စုစုပေါင်း ၁၂ ၂၆
Kayah State Hluttaw