ဒေါက်တာခင်စည်သူ

အမည် ဒေါက်တာခင်စည်သူ
မွေးသက္ကရာဇ် ၂၄-၆-၁၉၄၇
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၀၉၀၄၈
ပညာအရည်အချင်း MBBS(Rgn)၊ D.Obst(Rgn)
လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးစောသိန်း
အမိအမည်
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ လွိုင်ကော် NLD
နေရပ်လိပ်စာ မင်း(၁)၊ ကန္ဒရဝတီလမ်း၊ မင်းစုရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၅၆၀၁၄၅၆
Kayah State Hluttaw