ဒေါ်နန်းထွေးသူ

အမည် ဒေါ်နန်းထွေးသူ
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၅-၆-၁၉၇၅
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၀၄၅၆၂
ပညာအရည်အချင်း B.A(သမိုင်း)
လူမျိုး/ဘာသာ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးဇော်မြင့်
အမိအမည် ဒေါ်မြစိန်
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဖားဆောင်း NLD
နေရပ်လိပ်စာ မြောင်ပိုင်းရပ်၊ ဖားဆောင်းမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၇၉၈၄၃၉၁
Kayah State Hluttaw