ဒေါ်ရှားမူ

အမည် ဒေါ်ရှားမူ
မွေးသက္ကရာဇ် ၂၈-၃-၁၉၆၀
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၀၁၂၁၃
ပညာအရည်အချင်း (၉)တန်းအောင်
လူမျိုး/ဘာသာ မနုမနော/ ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးဟဲလီ
အမိအမည် ဒေါ်စုမော့
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဖရူဆို(၅) NLD
နေရပ်လိပ်စာ အမှတ်(၄၁)၊ ညောင်ဇင်ရပ်၊ ဖရူဆိုမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၈၃-၄၅၀၀၇
Kayah State Hluttaw