ဒေါ်လွီးဇာ

<table class=”wp-block-table is-style-stripes”><tbody><tr><td> <strong>အမည်</strong> </td><td>-</td><td> ဒေါ်လွီးဇာ </td></tr><tr><td> <strong>မွေးသက္ကရာဇ်</strong> </td><td>-</td><td> ၂-၁၂-၁၉၇၈ </td></tr><tr><td> <strong>မှတ်ပုံတင်အမှတ်</strong> </td><td>-</td><td> ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၀၁၇၉၃ </td></tr><tr><td> <strong>ပညာအရည်အချင်း</strong> </td><td>-</td><td> (၉)တန်းအောင် </td></tr><tr><td> <strong>လူမျိုး/ဘာသာ</strong> </td><td>-</td><td> ကယား/ ခရစ်ယာန် </td></tr><tr><td> <strong>အဖအမည်</strong> </td><td>-</td><td> ဦးဖျားရယ် </td></tr><tr><td> <strong>အမိအမည်</strong> </td><td>-</td><td> ဒေါ်လိုးမိုး </td></tr><tr><td> <strong>မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ</strong> </td><td>-</td><td> ဖရူဆို(၆) NLD </td></tr><tr><td> <strong>နေရပ်လိပ်စာ</strong> </td><td>-</td><td> အမှတ်(၆)၊ လောဘူးဒါးရပ် ဖရူဆိုမြို့ </td></tr><tr><td> <strong>ဖုန်းနံပါတ်</strong> </td><td>-</td><td> ၀၉-၉၇၁၇၆၉၉၇ </td></tr></tbody></table>

Kayah State Hluttaw