ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်း

အမည် ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်း
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၉-၃-၁၉၈၆
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၃၁၁၀၂
ပညာအရည်အချင်း M.Res(Maths)
လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ-ကယန်း/ ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးဝင်းမော်
အမိအမည် ဒေါ်ခင်အေးမူ
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ရှားတော NLD
နေရပ်လိပ်စာ အမှတ်(၇၇)၊ ညောင်ကုန်း (၂)ရပ်၊ ဖယ်ခုံမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၅၆၀၀၆၇၂
Kayah State Hluttaw