ပထမအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ

အမှတ်စဉ် အမည် နေ့စွဲ ဖိုင်ဆိုဒ် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
1 ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက် 383KB ရယူရန်
2 ကယားပြည်နယ်၊မီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက် 116KB ရယူရန်
3 ကယားပြည်နယ်၊ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက် 159KB ရယူရန်
4 ကယားပြည်နယ်၊ကျေးရွာထင်းစိုက် ခင်းဥပ‌ဒေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ ရက် 82KB ရယူရန်
5 ကယားပြည်နယ်၊သဘာဝမြေသြဇာများစနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် 172KB ရယူရန်
6 ကယားပြည်နယ်၊ကုန်တင်ကုန်ချလုပ် ငန်းဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် 102KB ရယူရန်
7 ကယားပြည်နယ်၊ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် 182KB ရယူရန်
8 ကယားပြည်နယ်၊အပန်းဖြေစခန်းများ၊တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၊ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် 196KB ရယူရန်
9 ကယားပြည်နယ်၊ ယစ်မျိုးခွန်ဥပဒေ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက် 152KB ရယူရန်
Kayah State Hluttaw