ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ

အကြောင်းအရာ။     ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း
တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကို (၁၆-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ လုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) တည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင်(၁၃)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ (၁၅-၆-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ်ကယား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင်(၁၇)ဦး ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေအပိုဒ်၆၂(ခ)အရ ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များ ၏သက်တမ်းမှာ(၁၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် (၁)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ (၆-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်း အဝေး(ဒုတိယနေ့) အတည်ပြုချက်အရ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

အကြောင်းအရာ။     ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း
တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကို ( ၁၆ – ၁၁ – ၂၀၁၇ )ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင် (၁၃)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ (၁၅-၆-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင် (၁၇)ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေအပိုဒ် ၆၂ (ခ)အရ ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များ ၏ သက်တမ်းအား (၁)နှစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာ (၁၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့ ငွေစာရင်းစောင့် ကြည့် စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ သက်တမ်းမှာ (၁)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကော်မတီသက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်၍ (၆-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကို သက်တမ်း (၁)နှစ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက် သည်-

ဦးသိန်းအောင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသဲရယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးရန်နိုင်ဆွေ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်ထွန်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုးရယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးအေးရွှေ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးမြင့်အုန်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစောကလိုမူး အင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင်
ဦးဘန်ဒီ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိန်ဝင်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးနေထွန်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုးမြင့် ဆည်မြောင်းအင်ဂျင်နီယာ(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
ဦးမောင်မောင်ထွန်း ကားပိုင်ရှင် အဖွဲ့ဝင်
ဦးအောင်နိုင်ဦး ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အတွင်းရေးမှူး

  ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏သက်တမ်း၊ တာဝန်၊  လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၁။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။ ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း(၁)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးသည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်ထပ်မံ ဖြည့်တင်းခြင်းများကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လွှတ်တော်အတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။      ကော်မတီ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတို့ ခံစားခွင့်ရှိရေးတို့ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊

( ခ ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတို့ကို နိုင်ငံသားတိုင်းခံစားနိုင်ရေးအတွက် အားပေးကူညီရမည်၊

( ဂ ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏အခွင့်အရေးများ မှန်ကန်စွာရရှိစေရေးအတွက် စိစစ်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်၊

(ဃ) ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ကွဲလွဲမှုများရှိပါက စိစစ်ခြင်း၊ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊

(င) ကော်မတီသည် ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို စစ်ဆေးထားသည့် ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာကိုစိစစ်ရမည်။

(စ) ကယားပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ လျာထားရငွေများကို ပြည့်ဝစွာရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ/မရှိ၊ သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသောငွေကြေးများကို ထိရောက်စွာ အသုံး ပြု/ မပြု၊ သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သုံးစွဲခြင်းရှိ/ မရှိ စိစစ်ရမည်။

(ဆ) စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊

(ဇ) ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ် သောတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စျ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ အခါအားလျော်စွာ တင်ပြခြင်း၊

(ည) ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ် သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို လည်း ကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြု ထားရမည်။ ယင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော် သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာ မိတ္တူကိုအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၃။      ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်၊

(ခ) ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် သက်ဆိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများ အား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမှတဆင့် ဖိတ်ကြားနိုင်သည်၊

(ဂ) လိုအပ်သောအချက်အလက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများထံတွင် ခွင့်ပြု ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြတောင်းခံနိုင်သည်၊

(ဃ) ကော်မတီသို့တင်ပြသော ပြည်သူလူထုတို့၏တင်ပြချက်များကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များကို ပြန်လည်ပေးပို့နိုင် သည်၊

(င) ကော်မတီသည် မိမိတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရာတွင် အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီများ ကို သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ လည်းကောင်း၊ ပြင်ပပညာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများရှိ ပုဂ္ဂိုလ် များထံမှလည်းကောင်း ရယူဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊

(စ) ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစား ပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူး ကသော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးကသော်လည်း ကောင်း၊ ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆို တင်သွင်းရမည်၊

(ဆ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊

(ဇ)   ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြချက်ကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၄။      ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) အဖွဲ့ဝင်များသည် ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ အစည်း အဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ် ထားသောနှုန်းထားများအတိုင်း စရိတ်ခံစားခွင့်၊ ခရီးစရိတ်ခံစားခွင့်များ ရရှိစေရမည်၊

(ခ)     အဖွဲ့အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ် ခွင့်ရှိသည်၊

(ဂ ) အဖွဲ့အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူး မှတဆင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဃ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဝေးများကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးသိန်းအောင်(ခ)စဲရယ်
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၂၀၄၅၇
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ (၆၂) နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ချိကယ်ကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးကျားရယ်(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မိုးမြာ(ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်တိုးမယ်၊ လယ်ယာ
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  မတာမယ်၊ လယ်ယာ၊ မဖရေမယ်၊ လယ်ယာ၊ မောင်မီရယ်၊ လယ်ယာ
မကိုးမယ်၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း(မူပြ)
မောင်ဖျားရယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်း
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ငွေတောင်ရွာ၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၀၁၅၃၅၄၅

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးသဲရယ်
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၁၂၉၂၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၇-၄-၁၉၇၈(၄၁)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးလိရယ်၊ တောင်ယာ
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်တူမာ၊ တောင်ယာ
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ပရမိုး၊ ပညာရေး
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မလိမာ၊ မှီခို
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ လဂ/၂၃၊ လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၃၈၉၃၃၉၉၊ ၀၉၇၈၀၁၆၄၈၉၃

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးရန်နိုင်ဆွေ
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၇၇၅၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၇-၅-၁၉၇၈ (၄၂)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မော်ချီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ( ဦးမြင့်ဆွေ )
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဒေါ်စိန်မြ )
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်တင်ဝင်းနွယ်၊ စျေးရောင်း
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မောင်လွှမ်းထက်ကျော်၊ သတ္တုကျင်း၊
မအိသဲပို၊ မှီခို၊ မအိကေခိုင်၊ ကျောင်းသူ၊
မကျော့ကေခိုင်၊ ကျောင်းသူ၊ မသက်ကေခိုင်၊ ကျောင်းသူ
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ မော်ချီးတောင်ပေါ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၉၀၉၈၂၇၇၊ ၀၉၇၇၆၅၃၀၂၇၇

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးခင်မောင်ထွန်း
၂။ အခြားအမည် ဦးနော်အီး
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယော/ ခရစ်ယာန်ဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ ဖရဆ(နိုင်)၀၀၁၀၃၆
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၅-၁-၁၉၇၂(၄၈နှစ်)
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးမာဆူအီ(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မာရိယာ(ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဂျိုဝါးနာ၊ လယ်ယာ
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  မဂဉ္စဏား၊ ကျောင်းသူ
မအင်နိုးရှင်း၊ ကျောင်းသူ
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ဟိုယာကျေးရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉-၈၉၅၇၉၇၅၀၁

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးစိုးရယ်
၂။ အခြားအမည် မရှိ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကယော/ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ဘလခ(နိုင်)၀၀၀၂၈၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၃-၅-၁၉၇၀(၅၀)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ဝမ်မလန်းကျေးရွာ၊ လွယ်ဝိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (မြန်မာစာ)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဦးခိုးရယ်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ( ဒေါ်သလဲ)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဒေါ်ထရေးဇာဝင်းမို)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မောင်ဝင်းထိုက်စိုး၊ လူမှုဝန်ထမ်း-၄ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉-၇၈၆၃၄၃၅၁၂

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးအေးရွှေ
၂။ အခြားအမည် တူးလုံး
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ရှမ်း/ကယား(ဗုဒ္ဓဘာသာ)
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/ ဘလခ(နိုင်)၀၀၀၅၈၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၇-၁၀-၁၉၆၄ (၅၆)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း အဋ္ဌမတန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဦးချစ်လွန်း)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဒေါ်မလေး )
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မြအေး၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးအေးမြင့်ဦး၊ တောင်ယာ
ဒေါ်ဇင်ပွင့်ဖြူ၊ သားဖွားဆရာမ
မဇင်မာထွေး၊ မှီခို
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ မင်းကျောင်းအနီး၊ ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉-၂၅၂၂၄၃၅၂၈

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးစိန်ဝင်း
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ အင်း/တရုတ် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၄၅၁၂၆
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၃-၁၂-၁၉၆၃ (၅၇)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း စတုတ္ထနှစ်၊ ရူပဗေဒ
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကုန်သည်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးစတာနီ၊ ကုန်သည်
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ညွန့်စိန်၊ မှီခို
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မြင့်မြင့်လွင်၊ ကုန်သည်
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  မရီရီဦး၊ မလွင်ခိုင်မိုး၊ မအိမွန်သိမ့်
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ က/၆၊ ပိတောက်လမ်း၊ လောဓမ္မရပ်ကွက်၊
လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၈၈၈၉၈၈၈

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးစိုးမြင့်
၂။ အခြားအမည် မရှိ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/လကန(နိုင်) ၀၀၉၄၆၀
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၁-၉-၁၉၅၁(၆၉)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ မိတ္တီလာမြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း အေ.ဂျီ.တီ.အိုင်(မြို့ပြ)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ဦးစီးမှူး(ငြိမ်း)၊ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန၊
ဒီမော့ဆိုမြို့
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဦးညို)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဒေါ်ဖွားယဉ်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မြတိုး၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မောင်ဇာနည်စိုး၊ စိုက်ပျိုးရေး
မောင်သုမောင်စိုး၊
(Master of Development
Studies Victoria)၊
University of Wellington၊
မောင်နေထက်စိုး၊ Freelancer Computer
Programmer
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ က(၁)၊ လောဓမ္မရပ်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊
လောဓမ္မရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၆၉၄၅၅၀၅၁၇

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးဘန်ဒီ
၂။ အခြားအမည် မရှိ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဟိန္ဒူ / ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/လကန(နိုင်) ၀၄၄၈၅၃
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၀-၁၂-၁၉၆၆ (၅၄)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ သံတွဲမြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း B.Sc (Zool)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကုန်သည်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဦးမိုဟင်းဒါး)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မရှိ
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် မရှိ
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ရှမ်း/၁၀၂၊ နဝရတ်လမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊
လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉-၅၆၀၀၅၀၅၊ ၀၈၃-၂၁၃၂၉

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးနေထွန်း
၂။ အခြားအမည် မရှိ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၁၇၇၁၈
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၂-၁၂-၁၉၆၀(၆၀)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း နဝမတန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်း
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးမောင်မောင်၊ ထွေ/အုပ်အလုပ်ရုံမှူး
(ငြိမ်း)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်မမ ကွယ်လွန်
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးစိုးလင်းထွန်း+ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်(ကုန်သည်)
ဗိုလ်ကြီးတင်ကိုထက်+ဒေါ်ခင်ရတနာထွန်း(စစ်မှုထမ်း)
မောင်မျိုးသူထွန်း(ယာဉ်မောင်း)
မမေသီရိ (ကျောင်းသူ)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ  ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊
ဒေါဥခရပ်ကွက်၊ ခူ/၃၁
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ်  ၀၉-၄၂၈၀၀၂၂၇၆

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးမြင့်အုန်း
၂။ အခြားအမည် မရှိ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ၊ တရုတ်/ ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/လကန(နိုင်) ၀၄၅၅၄၈
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၆-၂-၁၉၆၂ (၅၈)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် မြင့်ဆေးဆိုင်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးအုန်းရွှေ
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စမ်း
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ထွေးလန်၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင်  Dr. ယဉ်အေးငယ်
ဒေါ်လဲ့လဲ့မိုး
Dr. သူရစိုး
ပိုင်စိုးထွန်း (ကျောင်းသား)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ စျ/၆၂၊ သီတာလမ်း၊ စျေးပိုင်းရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၈၃-၂၁၂၂၅ ၊ ၀၉-၂၅၂၂၅၀၃၀၃

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးမောင်မောင်ထွန်း
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၉/ပမန(နိုင်)၀၁၇၁၈၉
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၂၀-၁၁-၁၉၅၉ (၆၁)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ပျဉ်းမနား
၇။ ပညာအရည်အချင်း အေဂျီတီအိုင် (မြို့ပြ) ၁၉၈၁
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် လ/ထ ညွှန်မှူး(နည်းပညာ)(ငြိမ်း) ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် (ဦးထွန်းရီ)တောအုပ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်အေးတင်(မှီခို)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်အိအိခင်၊ ဦးစီးအရာရှိ(နည်းပညာ)
လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကျေးလက်
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ကောင်းမြတ်သူ၊ ဒုနှစ်(ဘူမိ)
လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်
ဟိန်းကောင်းစံ၊ ဒသမတန်း၊
မဟာမြကျွန်းသား၊ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း ၊ ပြင်ဦးလွင်
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ဒေါ-၂၀၊ ဇော်ဂျီလမ်း၊ ဒေါတမရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၆၀၀၄၈၀

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးအောင်နိုင်ဦး
၂။ အခြားအမည်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကရင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၁၄/ဝခမ(နိုင်)၀၀၀၃၆၉
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၄-၁၁-၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ (၄၈)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၇။ ပညာအရည်အချင်း အဋ္ဌမတန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးသန်းဦး(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်တင်နွဲ့(ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် နော်အယ်(လ်)နာ၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ပြည့်စုံအောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့(ဝန်ထမ်း)
ပြည့်ဖြိုးအောင်၊ ကျောင်းသား
ပြည့်ဟိန်းအောင်၊ ကျောင်းသား
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ဟွေပါလန်ကျေးရွာ၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၅၂၆၉၄၁၄၁

 ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)

၁။ အမည် ဦးစောကလိုမူး
၂။ အခြားအမည် စောသီအိုဒိုလှ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ကရင်/ ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၂/လကန(နိုင်) ၀၀၈၆၁၅
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၁၀-၄-၁၉၄၆ (၇၄နှစ်)
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ သာယာဝတီမြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း အေဂျီတီအိုင် (မြို့ပြ)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ဥက္ကဋ္ဌ-ကယားပြည်နယ်အင်ဂျင်နီယာအသင်းခွဲ
လွိုင်ကော်မြို့
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဦးစံလှ(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်မေ(ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် နော်မားဂရက်ဖိုး (အငြိမ်းစား)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် နော်အယ်ဝါးဖော၊ မှီခို
စောကလိုဝါး၊ ကညန
နော်အယ်မူးဖော၊ သူနာပြု
စောကလိုထူးဒို၊ အင်ဂျင်နီယာ
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ န/၂၆၆၊ ခွန်းလီလမ်း၊ နောင်ယား(က)ရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၉၄၀၀၆၆၀၊ ၀၉-၇၈၀၁၂၁၆၃၆
Kayah State Hluttaw