အကြောင်းအရာ။ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း
တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကို (၁၆-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ လုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) တည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင်(၁၃)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ (၁၅-၆-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ်ကယား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင်(၁၇)ဦး ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေအပိုဒ်၆၂(ခ)အရ ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များ ၏သက်တမ်းမှာ(၁၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် (၁)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ (၆-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်း အဝေး(ဒုတိယနေ့) အတည်ပြုချက်အရ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

အကြောင်းအရာ။ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း
တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကို ( ၁၆ – ၁၁ – ၂၀၁၇ )ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင် (၁၃)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ (၁၅-၆-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင် (၁၇)ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၂။ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေအပိုဒ် ၆၂ (ခ)အရ ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များ ၏ သက်တမ်းအား (၁)နှစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာ (၁၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့ ငွေစာရင်းစောင့် ကြည့် စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ သက်တမ်းမှာ (၁)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၃။ ကော်မတီသက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်၍ (၆-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကို သက်တမ်း (၁)နှစ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက် သည်-

ဦးသိန်းအောင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသဲရယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးရန်နိုင်ဆွေ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်ထွန်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုးရယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးအေးရွှေ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးမြင့်အုန်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစောကလိုမူး အင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင်
ဦးဘန်ဒီ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိန်ဝင်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးနေထွန်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုးမြင့် ဆည်မြောင်းအင်ဂျင်နီယာ(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
ဦးမောင်မောင်ထွန်း ကားပိုင်ရှင် အဖွဲ့ဝင်
ဦးအောင်နိုင်ဦး ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အတွင်းရေးမှူး

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏သက်တမ်း၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

၁။ ကော်မတီ၏သက်တမ်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။ ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း(၁)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးသည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်ထပ်မံ ဖြည့်တင်းခြင်းများကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လွှတ်တော်အတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၂။ ကော်မတီ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတို့ ခံစားခွင့်ရှိရေးတို့ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊

( ခ ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတို့ကို နိုင်ငံသားတိုင်းခံစားနိုင်ရေးအတွက် အားပေးကူညီရမည်၊

( ဂ ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏အခွင့်အရေးများ မှန်ကန်စွာရရှိစေရေးအတွက် စိစစ်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရမည်၊

(ဃ) ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ ကွဲလွဲမှုများရှိပါက စိစစ်ခြင်း၊ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊

(င) ကော်မတီသည် ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို စစ်ဆေးထားသည့် ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာကိုစိစစ်ရမည်။

(စ) ကယားပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ လျာထားရငွေများကို ပြည့်ဝစွာရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိ/မရှိ၊ သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသောငွေကြေးများကို ထိရောက်စွာ အသုံး ပြု/ မပြု၊ သတ်မှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သုံးစွဲခြင်းရှိ/ မရှိ စိစစ်ရမည်။

(ဆ) စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊

(ဇ) ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ် သောတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စျ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ အခါအားလျော်စွာ တင်ပြခြင်း၊

(ည) ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ် သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို လည်း ကောင်း ပြင်ပသို့ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက် အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီကအတည်ပြု ထားရမည်။ ယင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော် သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာ မိတ္တူကိုအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၃။ ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်၊

(ခ) ကော်မတီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် သက်ဆိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများ အား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမှတဆင့် ဖိတ်ကြားနိုင်သည်၊

(ဂ) လိုအပ်သောအချက်အလက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများထံတွင် ခွင့်ပြု ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြတောင်းခံနိုင်သည်၊

(ဃ) ကော်မတီသို့တင်ပြသော ပြည်သူလူထုတို့၏တင်ပြချက်များကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များကို ပြန်လည်ပေးပို့နိုင် သည်၊

(င) ကော်မတီသည် မိမိတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရာတွင် အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီများ ကို သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ လည်းကောင်း၊ ပြင်ပပညာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများရှိ ပုဂ္ဂိုလ် များထံမှလည်းကောင်း ရယူဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊

(စ) ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစား ပြီးသောအခါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူး ကသော် လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးကသော်လည်း ကောင်း၊ ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆို တင်သွင်းရမည်၊

(ဆ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊

(ဇ) ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြချက်ကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများ

၄။ ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) အဖွဲ့ဝင်များသည် ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ အစည်း အဝေးတက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သတ်မှတ် ထားသောနှုန်းထားများအတိုင်း စရိတ်ခံစားခွင့်၊ ခရီးစရိတ်ခံစားခွင့်များ ရရှိစေရမည်၊

(ခ) အဖွဲ့အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ် ခွင့်ရှိသည်၊

(ဂ ) အဖွဲ့အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူး မှတဆင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊

(ဃ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဝေးများကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)
၁။ အမည် ၊ ဦးသိန်းအောင်(ခ)စဲရယ်
၂။ အခြားအမည် ၊ –
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ကယား/ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၂၀၄၅၇
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ (၆၂) နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ချိကယ်ကျေးရွာ၊ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ (၁၀)တန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးကျားရယ်(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်မိုးမြာ(ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်တိုးမယ်၊ လယ်ယာ
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မတာမယ်၊ လယ်ယာ၊ မဖရေမယ်၊ လယ်ယာ၊ မောင်မီရယ်၊ လယ်ယာ
မကိုးမယ်၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း(မူပြ)
မောင်ဖျားရယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်း
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ငွေတောင်ရွာ၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၇၈၀၁၅၃၅၄၅

ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)
၁။ အမည် ၊ ဦးသဲရယ်
၂။ အခြားအမည် ၊ –
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ကယား/ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ဖရဆ(နိုင်)၀၁၂၉၂၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၇-၄-၁၉၇၈(၄၁)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ (၁၀)တန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးလိရယ်၊ တောင်ယာ
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်တူမာ၊ တောင်ယာ
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ပရမိုး၊ ပညာရေး
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မလိမာ၊ မှီခို
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ လဂ/၂၃၊ လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၄၂၃၈၉၃၃၉၉၊ ၀၉၇၈၀၁၆၄၈၉၃

ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)
၁။ အမည် ၊ ဦးရန်နိုင်ဆွေ
၂။ အခြားအမည် ၊ –
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၇၇၅၄
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၇-၅-၁၉၇၈ (၄၂)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မော်ချီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ (၁၀)တန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ( ဦးမြင့်ဆွေ )
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဒေါ်စိန်မြ )
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်တင်ဝင်းနွယ်၊ စျေးရောင်း
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မောင်လွှမ်းထက်ကျော်၊ သတ္တုကျင်း၊
မအိသဲပို၊ မှီခို၊ မအိကေခိုင်၊ ကျောင်းသူ၊
မကျော့ကေခိုင်၊ ကျောင်းသူ၊ မသက်ကေခိုင်၊ ကျောင်းသူ
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ မော်ချီးတောင်ပေါ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၄၄၉၀၉၈၂၇၇၊ ၀၉၇၇၆၅၃၀၂၇၇

Kayah State Hluttaw