စဉ် အစည်းအဝေး /ရက်စွဲ အဆိုများအပေါ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု
ဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန် စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
(၃)ကြိမ်ပုံမှန်
(၄)ကြိမ်ပုံမှန်
(၅)ကြိမ်ပုံမှန်
(၆)ကြိမ်ပုံမှန်
(၇)ကြိမ်ပုံမှန်
(၉)ကြိမ်ပုံမှန်
(၁၁)ကြိမ်ပုံမှန်
(၁၄)ကြိမ်ပုံမှန်
စုစုပေါင်း ၁၄
Kayah State Hluttaw