အဆိုများအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ

စဉ် အစည်းအဝေး /ရက်စွဲ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု
ဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်ရွက်ဆဲ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန် စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
အထူး(၁/၂၀၁၆)
(၂)ကြိမ်ပုံမှန်
(၃)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၀ ၁၀
(၄)ကြိမ်ပုံမှန်
(၅)ကြိမ်ပုံမှန်
(၆)ကြိမ်ပုံမှန်
(၇)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၁
(၈)ကြိမ်ပုံမှန်
(၉)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၀
၁၀ (၁၀)ကြိမ်ပုံမှန်
၁၁ (၁၁)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၂
၁၂ (၁၂)ကြိမ်ပုံမှန်
၁၃ (၁၃)ကြိမ်ပုံမှန် ၁၁
၁၄ (၁၄)ကြိန်ပုံမှန်
စုစုပေါင်း ၆၀ ၁၀ ၂၇ ၁၀၅
Kayah State Hluttaw