အဆို/မေးခွန်း

(၄) နှစ်တာကာလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် တင်သွင်းမေးမြန်းခဲ့သည့် အဆို/မေးခွန်းများအရေအတွက်

စဉ် အစည်းအဝေးအမည် ကျင်းပသည့်ရက် ကာလ(ရက်) အဆို ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း
မှ ထိ အရေအတွက် ကတိက၀တ်
ပထမပုံမှန် ၈.၂.၂၀၁၆ ၇.၄.၂၀၁၆
အထူး(၁/၂၀၁၆) ၂၅.၄.၂၀၁၆ ၂၅.၄.၂၀၁၆
ဒုတိယပုံမှန် ၂၀.၆.၂၀၁၆ ၂၁.၆.၂၀၁၆ ၁၃
တတိယပုံမှန် ၆.၉.၂၀၁၆ ၇.၉.၂၀၁၆ ၁၇ ၁၀
အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၆) ၂၉.၉.၂၀၁၆ ၃၀.၉.၂၀၁၆
အရေးပေါ်(၂/၂၀၁၆) ၁၃.၁၂.၂၀၁၆ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆
အရေးပေါ်(၃/၂၀၁၆) ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆
စတုတ္ထပုံမှန် ၂၂.၂.၂၀၁၇ ၂၇.၂.၂၀၁၇ ၁၃
ပဉ္စမပုံမှန် ၃၀.၃.၂၀၁၇ ၃၁.၃.၂၀၁၇ ၁၄
၁၀ အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၇) ၃.၅.၂၀၁၇ ၃.၅.၂၀၁၇
၁၁ ဆဋ္ဌမပုံမှန် ၂၀.၇.၂၀၁၇ ၂၁.၇.၂၀၁၇ ၁၇
၁၂ သတ္တမပုံမှန် ၂၉.၈.၂၀၁၇ ၃၀.၈.၂၀၁၇ ၁၆ ၁၁
၁၃ အဋ္ဌမပုံမှန် ၁၆.၁၁.၂၀၁၇ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ ၂၀
၁၄ အရေးပေါ်(၂/၂၀၁၇) ၅.၁၂.၂၀၁၇ ၆.၁၂.၂၀၁၇
၁၅ နဝမပုံမှန် ၂၉.၃.၂၀၁၈ ၃၀.၃.၂၀၁၈ ၂၁ ၁၀
၁၆ ဒသမပုံမှန် ၁၁-၆-၂၀၁၈ ၁၂-၆-၂၀၁၈ ၁၆
၁၇ (၁၁)ကြိမ်ပုံမှန် ၄-၁၀-၂၀၁၈ ၅-၁၀-၂၀၁၈ ၂၄ ၁၂
၁၈ (၁၂)ကြိမ်ပုံမှန် ၅-၂-၂၀၁၉ ၆-၂-၂၀၁၉ ၁၇
၁၉ (၁၃)ကြိမ်ပုံမှန် ၃-၄-၂၀၁၉ ၄-၄-၂၀၁၉ ၁၆ ၁၁
၂၀ (၁၄)ကြိမ်ပုံမှန် ၂၅-၆-၂၀၁၉ ၂၆-၆-၂၀၁၉ ၁၆
စုစုပေါင်း ၁၆ ၂၂၂ ၁၀၅
Kayah State Hluttaw