ဦးစိုင်းသာစိန်

အမည် ဦးစိုင်းသာစိန်
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၆-၆-၁၉၆၀
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/ဖဆန(နိုင်)၀၀၁၁၄၄
ပညာအရည်အချင်း (၈)တန်း
လူမျိုး/ဘာသာ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးပန္တိ
အမိအမည်
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဖားဆောင်း(၁၀) ပြည်ခိုင်ဖြိုး
နေရပ်လိပ်စာ မ/၈၈၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြောက်ပိုင်းရပ်၊ ဖားဆောင်း
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၅၆၀၀၈၁၃
Kayah State Hluttaw