ဦးပေါလ်ဆိုင်း

အမည် ဦးပေါလ်ဆိုင်း
မွေးသက္ကရာဇ် ၅-၄-၁၉၅၃
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၀၅၁၄၉
ပညာအရည်အချင်း (၅)တန်းအောင်
လူမျိုး/ဘာသာ ကယန်း/ ခရစ်ယာန်
အဖအမည် ဦးကလေး
အမိအမည် ဒေါ်မူထော
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဒီးမော့ဆို NLD
နေရပ်လိပ်စာ (ခ-၂-)၉၀၊ ဒေါငံခါး(၂)၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၈၀၄၀၉၈၀
Kayah State Hluttaw