ဦးပဲ့ဒူ

အမည် ဦးပဲ့ဒူ
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၅-၁၂-၁၉၅၃
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၅/စကန(နိုင်)၁၄၉၄၆၂
ပညာအရည်အချင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံဆင်း
လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ ခရစ်ယာန်
အဖအမည် ဦးဖဲဘူး
အမိအမည် ဒေါ်ပန်းလု
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ဖရူဆို NLD
နေရပ်လိပ်စာ ထီးကူးဆိုရပ်၊ ဖရူဆိုမြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၆၀၇၁၁၇၀
Kayah State Hluttaw