ဦးဖြေရယ်(ခ) ဦးမြင့်သန်းထွန်း

အမည် ဦးဖြေရယ်(ခ) ဦးမြင့်သန်းထွန်း
မွေးသက္ကရာဇ် ၉-၁-၁၉၇၆
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၀၄၈၂၃
ပညာအရည်အချင်း B.A(Hist) AGTI(Civil)
လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးရီးရယ်
အမိအမည် ဒေါ်ကြားမြာ
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ လွိုင်ကော်(၁) NLD
နေရပ်လိပ်စာ မင်း-၅၉၊ နဝဒေးလမ်း၊ မင်းစုရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၁၀၀၇၇၀၁
Kayah State Hluttaw