ဦးရှေးရယ်ရှုမောင်

အမည် ဦးရှေးရယ်ရှုမောင်
မွေးသက္ကရာဇ် ၂၇-၈-၁၉၅၂
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၁၉၁၉၈
ပညာအရည်အချင်း (၈)တန်း
လူမျိုး/ဘာသာ ကယား/ ခရစ်ယာန်
အဖအမည် ဦးအူးရယ်
အမိအမည် ဒေါ်ကိုမြာ
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ လွိုင်ကော်(၂) NLD
နေရပ်လိပ်စာ မ/၂၄၀၊ မင်္ဂလာရပ်၊ ပိုးဇာခြံ လွိုင်ကော်မြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၁၂၅၅၄၀၈
Kayah State Hluttaw