ဦးသန်းလင်းလင်း

အမည် ဦးသန်းလင်းလင်း
မွေးသက္ကရာဇ် ၄-၄-၁၉၈၄
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၀၅၂၁၂၈
ပညာအရည်အချင်း B.A(ပထဝီဝင်)
လူမျိုး/ဘာသာ ကယော/ ခရစ်ယာန်
အဖအမည် ဦးအောင်လင်းဘာ
အမိအမည် ဒေါ်ဂျူးလ်ဒေ
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ မယ်စဲ့ NLD
နေရပ်လိပ်စာ ဟိုစဲ့ကျေးရွာ၊ မယ်စဲ့မြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၀၄၉၅၇၉၁
Kayah State Hluttaw