ဦးသဲရယ်

ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်
၁။ အမည် –   ဦးသဲရယ်
၂။ ငယ်နာမည် – မောင်သဲရယ်
၃။ အခြားအမည် – –
၄။ အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်) – ၁၇-၄-၁၉၇၈
၅။ လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ – ကယား/ခရစ်ယာန်
၆။ အရပ်အမြင့် – ၅ပေ၊ ၈လက်မ
၇။ ဆံပင်အရောင် – အနက်ရောင်
၈။ မျက်စိအရောင် – အနက်ရောင်
၉။ ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသား – ဘယ်လည်ပင်းတွင်မှဲ့ရှိ
၁၀။ အသားအရောင် – အညို
၁၁။ ကိုယ်အလေးချိန် – ၁၅၀ပေါင်
၁၂။ မွေးဇာတိ – လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၁၃။ နိုင်ငံသား/ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၂/ဖရဆ (နိုင်) ၀၁၂၉၂၄
၁၄။ ယခုနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၁၅။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – လဂ/၂၃၊ လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၁၆။ ယခင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောဒေသနှင့်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(တပ်မတော်သားဖြစ်ကတပ်လိပ်စာဖော်ပြရန်မလိုပါ) – လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၁၇။ တပ်မတော်သို့ ဝင်ခဲ့ဖူးလျှင် / တပ်မတော်သားဖြစ်ခဲ့လျှင်
(က) ကိုယ်ပိုင်မှတ် – –
(ခ) တပ်သို့၀င်သည့်နေ့ – –
( ဂ ) ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် – –
(ဃ) ပြန်တမ်းဝင်ဖြစ်သည့်နေ့ – –
(င) တပ်ထွက်သည့်နေ့ – –
(စ) တပ်ထွက်သည့်အကြောင်းအရာ – –
(ဆ) အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့သောတပ်များ – –
(ဇ)တပ်တွင်းရာဇ၀င်အကျဉ်း/ ပြစ်မှု – –
(ဈ) အငြိမ်းစားလစာ – –
၁၈။ ပညာအရည်အချင်း – (၁၀)တန်း
၁၉။ အဘအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဦးလိရယ်၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ တောင်ယာ၊
၂၀။၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၂၁။ အမိအမည်၊ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ဇာတိနှင့်အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်တူမာ၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ တောင်ယာ၊
၂၂။ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၂၃။ ကာယကံရှင်မွေးဖွားချိန်၌ မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဟုတ် / မဟုတ် – ဟုတ်ပါသည်။
၂၄။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်အဆင့် – တောင်ယာ
၂၅။ လက်ရှိရာထူးရရှိသည့်နေ့ – –
၂၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်ရရှိလာပုံ – –
၂၇။ ပြိုင်အရွေးခံ(သို့)တိုက်ရိုက်ခန့် – –
၂၈။ လစာ၀င်ငွေ – –
၂၉။ ဌာန၊နေရာ – –
၃၀။ အလုပ်အကိုင်အတွက်ထောက်ခံသူများ – –
၃၁။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင် အဆင့်၊ ဌာန၊ နေရာ – –
၃၂။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးသူရယ်၊ ဒေါ်ပရေးမို၊ ဦးရှားရယ်၊
ဒေါ်ဘူးမာ၊ ဦးထျရု၊ ဦးဆူရယ်၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လောဂျာရွာ၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၃၃။ အဘ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မရှိ
၃၄။ အမိ၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးရှားရယ်၊ ဦးဆူရယ်၊ ဒေါ်စုမာ၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ ဒေါတကလဲရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ တောင်ယာ၊
၃၅။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ –   ဒေါ်ပရမိုး၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လောဂျာရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ (ပညာရေး)
၃၆။ သားသမီးများ၏အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – မလိမာ၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လောဂျာရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ (မှီခို)
၃၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဦးရှားရယ်၊ ဒေါ်နဲမိုး၊ ဒေါ်ပရေးမာ၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ လောဂျာရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ တောင်ယာ၊
၃၈။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အဘနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်တူမာ၊ ဒေါ်မြာမိုး၊ ဒေါ်ကွယ်မာ၊ ဦးဥရယ်၊ ဦးဗျားရယ်၊ ဦးပရရယ်၊ ဦးမီရယ်၊ ဦးဆောင်ရယ်၊ ဒေါ်ကေးမာ (သီလရှင်)၊ မငါ့မာ၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ တောင်ယာ၊ လောဂျာရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၃၉။ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမိနှင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဇာတိ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ – ဒေါ်ပရေးမိုး၊ ဦးလိရယ်၊ ဦးသိုးရယ်၊ ဒေါ်ပကူးမိုး၊ ကယား/ခရစ်ယာန်၊ တောင်ယာ၊ လောဂျာရွာ၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၊
၄၀။ မိမိနှင့်မိမိ၏ ဇနီး/ ခင်ပွန်းတို့၏ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၊ သားသမီးများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ / မရှိ (ရှိက အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်) – မရှိပါ။
ငယ်စဉ်မှ ယခုအချိန်ထိ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်
၁။ နေခဲ့ဖူးသောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊ သက္ကရာဇ်ဖော်ပြရန်) – (အ.မ.က)၊ လောဂျာ၊ ၁၉၈၅မှ ၁၉၉၀၊ (အ.ထ.က)၊ ဖရူဆို၊ ၁၉၉၁မှ ၁၉၉၅
၂။ နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်း၊
အတန်း၊ ခုံအမှတ်၊ ဘာသာရပ်အတိအကျ ဖော်ပြရန်
– (အ.ထ.က)၊ ဖရူဆို၊ (၉)တန်း၊ ခုံအမှတ် – ၃၆
၃။ ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/ မြို့ရေး/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အဆင့် အတန်း၊ တာဝန် – ကျေးရွာလူငယ်အမှုဆောင်(အဖွဲ့ဝင်)
၄။ ကျန်းမာရေး၊ ကစားခုံစားမှုများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာအတီးအမှုတ်များ၊ ပညာရေးစက်မှု လက်မှု – ဘောလုံးအားကစား၊ ဂီတ၊
၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင်များနှင့် ဌာန/ မြို့နယ် – –
၆။ တောခိုခဲ့ဖူးလျှင်(သို့)သောင်းကျန်းသူမျာကြီးစိုးသောနယ်မြေတွင် နေခဲ့ဖူးလျှင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြပါ – –
၇။ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော အကြောင်း အကျိုးနှင့် လစာ – –
၈။ အမှုထမ်းနေစဉ် (သို့) ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်နေစဉ် နိုင်ငံရေး၊ မြို့/ ရွာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်နေစဉ် အဆင့်အတန်းနှင့် တာဝန် – ကျေးရွာလူငယ်အမှုဆောင်(အဖွဲ့ဝင်)
၉။ စစ်ဘက်/နယ်ဘက်/ရဲဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဘက်တွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ ရှိ/မရှိ – မရှိပါ။
၁၀။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့လျှင်
(က) သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ – အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
( ခ) သွားရောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း – နိုင်ငံတကာတောင်သူလယ်သမားညီလာခံ
( ဂ) တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ/လူပုဂ္ဂိုလ်/ ဌာန – –
(ဃ) သွား/ပြန်သည့်နေ့ – ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇွန် ၅ရက်မှ ၁၅ရက်ထိ
၁၁။ မိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံခြားသားရှိ/မရှိ၊ ရှိက မည်သည့်အလုပ်အကိုင်၊ လူမျိုး၊ တိုင်းပြည်၊ မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးသည် – မရှိပါ။
၁၂။ မိမိအား ထောက်ခံသည့်ပုဂ္ဂိုလ် (ကျောင်းဆရာ၊ ရပ်ကွက်လူကြီး၊ တပ်မတော်အရာရှိ) – ရပ်ကွက်လူကြီး
၁၃။ ရာဇဝင်ပြစ်မှုခံရခြင်း ရှိ/မရှိ – မရှိပါ။
Kayah State Hluttaw