ဦးအောင်ကျော်စိုး

အမည် ဦးအောင်ကျော်စိုး
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၈-၉-၁၉၆၈
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂/လကန(နိုင်)၁၀၉၆၁၆
ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်း
လူမျိုး/ဘာသာ ရှမ်း-ကယား/ ဗုဒ္ဓ
အဖအမည် ဦးရွှေစိုး
အမိအမည်
မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ ရှားတော(၇) NLD
နေရပ်လိပ်စာ မ/၃၀၃၊ ခွာညိုလမ်း၊ မင်္ဂလာရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၀၀၂၆၃၄၁
Kayah State Hluttaw