ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၆)

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းဝေး(၃/၂၀၁၆)

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇)

Download ဆွဲရန်

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂/၂၀၁၇)

Kayah State Hluttaw