သတင်းလွှာများ

အမှတ်စဉ်အမည်နေ့စွဲဖိုင်ဆိုဒ်ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
1လွှတ်တော်သတင်းလွှာ အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၂)၂၀၁၈၁ MB

3လွှတ်တော်သတင်းလွှာ အတွဲ(၃)၊ အမှတ် (၁)၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၂၉129 MB
Kayah State Hluttaw