ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းဝေး

Download ဆွဲရန်

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၁ ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၂ ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းဝေ

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၄ ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းဝေး

ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်၁၅ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေ

ဒုတိယအကြိကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေ

Kayah State Hluttaw